ADMINISTRACIJA

DIREKTORĖ
Grita Launikonė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
Angelė Baronienė

atsakinga už pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą ir mokytojų metodinės veiklos organizavimą Bartninkų Jono Basanavičiaus skyriuje.


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
Dalia Aleksienė

atsakinga už pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo planų ir tvarkaraščių sudarymą, Veiklos kokybės įsivertinimą, vaiko gerovės komisijos pirmininkė.


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
Birutė Kirnienė

atsakinga už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinio ugdymo programos įgyvendinimą, neformalųjį švietimą ir klasių vadovų veiklos organizavimą.