ES FONDŲ INVESTICIJOS

PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybei skiriama lėšų suma – 3 187 758,20

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvauja 8 Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija,  Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija, Vilkaviškio pradinė mokykla.

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

– mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas: kompetencijų tobulinimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui (kvalifikacijos kėlimas, ilgalaikės profesinio tobulėjimo programos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams: mokymai, stažuotės, konferencijos);

– turimos infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas integraciniam bei įtraukiajam ugdymui organizuoti;

– mokyklų veiklos tobulinimas: kultūrinės kompetencijos ugdymas kaip integralus procesas: kultūrinio ugdymo mokymai ir integruoto kultūrinio ugdymo programos sukūrimas; STEAM kompetencijų tobulinimas, ilgalaikės profesinio tobulinimo programos matematiniams gebėjimams ugdyti; mokyklų vadovų kompetencijų stiprinimas lyderystei (švietimo įstaigų vadovų kompetencijų stiprinimas pagal atnaujintą kompetencijų modelį, stažuotės mokyklų vadovams pažangiose Lietuvos ir Estijos mokyklose).

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
  6. Padidėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis;
  7. Padidėjusi integruotai bendrosios paskirties klasėse ugdomų mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, dalis;
  8. Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis;
  9. Padidėjusi pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui;
  10. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.

„ATVIROS EKOSISTEMOS ATSISKAITYMAMS NEGRYNAISIAIS PINIGAIS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VALGYKLOSE KŪRIMAS “

Projekto tikslas – formuoti ir ugdyti praktinį būsimų mokesčių mokėtojų finansinį ir skaitmeninį raštingumą bei sąmoningumą, paskatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigose diegiant ir atnaujinant tam pritaikytą infrastruktūrą.

 „Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“

Daugiau apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/atsiskaitymas-negrynaisiais-mokyklu-valgyklose/1034


MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamajame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Nacionalinę švietimo agentūra (buv. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

https://www.vedlys.smm.lt/

Projektas, skirtas gimnazijos mokinių gamtamoksliniam ugdymui, prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Gimnazijos siekis – sudaryti lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Šiam tikslui įgyvendinti naudojamos gamtos ir technologijų mokslo priemonės ne tik dalykų pamokose (žr. nuotraukas), bet ir neformalaus ugdymo tiriamosiose veiklose. Naudodami gautas priemones, mokiniai atlieka tiriamuosius darbus, kurių metu susipažįsta su supančia aplinka, procesais, vykstančiais gyvuosiuose organizmuose.

Pradinių klasių mokiniams įrengta laboratorija. Čia mažieji tyrėjai gilina savo gamtamokslines žinias.

Praktinės veiklos:


Kokybės krepšelis (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001)

Skaitymo, rašymo ir viešojo kalbėjimo įgūdžių lavinimo veiklos – „Augu skaitydamas“

Projekto „Augu skaitydamas“ galia ir sėkmė (pabaiga)

Projekto „Augu skaitydamas“ mokinių atsiliepimai

Projekto „Augu skaitydamas“ galia ir sėkmė (III dalis)

Projekto „Augu skaitydamas“ galia ir sėkmė (tęsinys)

Projekto „Augu skaitydamas“ galia ir sėkmė

Pirmieji projekto „Augu skaitydamas“ žingsniai

Augantys skaitytojai lankėsi Marijampolės STEAM centre 


Projekto dokumentai