PAGALBA MOKINIUI

Socialinis pedagogas


Romena Balsienė, romena.balsiene@graziskiugimnazija.lt, 8 671 68986

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su klasių mokytojais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos ir kt. įstaigomis;
 4. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas kartu su gimnazijos vaiko gerovės komisija ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 5. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje;
 6. Organizuoja nemokamą mokinių maitinimą ir pavėžėjimą.

Psichologė


Jolanta Skinkienė, psichologas@graziskiugimnazija.lt, 8 687 27577

 1. Rūpinasi mokinių psichine sveikata.
 2. Prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą.
 3. Padeda mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
 4. Vykdo tyrimus ir juos analizuoja.
 5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, rengiantiems mokiniams pritaikytas ugdymo programas.

Specialioji pedagogė


Vilma Valavičienė, vilma.valaviciene@graziskiugimnazija.lt, 8 671 68891

 1. Dirba su specialiųjų poreikių mokiniais.
 2. Teikia korekcinę pagalbą specifiniams pažinimo, atminties, mąstymo procesams lavinti.
 3. Vertina mokymosi pasiekimų lygį, atitiktį ugdymo programoms.
 4. Kartu su gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariais parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
 5. Rengia rekomendacijas mokytojams dėl tolimesnio darbo su mokiniu.
 6. Konsultuoja tėvus, kaip padėti vaikui namuose.

Logopedė


Vilma Valavičienė, vilma.valaviciene@graziskiugimnazija.lt, 8 671 68891

Visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą.

 1. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 2. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku.
 3. Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais.
 4. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teikia metodinę pagalbą mokyklos vaiko gerovės komisijos nariams.

Mokytojo padėjėjos


Ramutė Gurinskienė, Jovita Kalinauskaitė, Alma Linertienė, Ina Vikšraitienė, Kristina Tupčiauskienė, Nina Žemaitienė

 1. Padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymu, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas.
 2. Padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis.
 3. Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo proceso metu.

Pailgintos darbo dienos grupės mokytojos


Romena Balsienė, Jovita Kalinauskaitė, Vaida Pečkaitienė, Žaneta Vingilytė

 1. Sudaro sąlygas mokinių produktyviam laisvalaikio užimtumui. 
 2. Kryptingai skatina mokinių gebėjimą nuolat mokytis.
 3. Padeda 1–4 klasių mokiniams įgyti kokybišką pradinį išsilavinimą.

Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė, visuomenės sveikatos specialistė


Daiva Rinkevičienė, daiva.rinkeviciene@graziskiugimnazija.lt